Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20.
Edycja 2021 – 2022

W ramach realizacji zadania oferowaliśmy kompleksowe wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej oraz wzmocnienia współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. W ramach realizacji zadania kontynuowane były sprawdzone wysoce skuteczne rozwiązania wypracowane w poprzednich edycjach jak również wprowadzone zostały nowe rozwiązania będące w pełni kompatybilne do autentycznych potrzeb organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem tła jakie stanowił wprowadzony w okresie od dnia 20 marca br. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i wynikające z tego faktu ograniczenia i obostrzenia.
W ramach przestrzeni Centrum Obywatelskiego animowane były oddolne inicjatywy nieformalne, ruchy sąsiedzkie dla rozwoju inicjatyw i innowacji społecznych, inkubowane były również inicjatywy ukierunkowane na tworzenie organizacji pozarządowych jak również same organizacje, które otrzymały wszelkie niezbędne dla ich rozwoju i profesjonalizacji wsparcie na każdym poziomie potrzeb i z uwzględnieniem każdorazowych możliwości, zdolności i umiejętności beneficjenta.

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20.
Edycja 2019 – 2020

W ramach kolejnej edycji zadania nasze działania skoncentrowane były na zwiększeniu skuteczności NGO i grup nieformalnych oraz na wzroście zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa poprzez rozwijanie kompetencji, wspieranie współpracy i ułatwianie dostępu do zasobów niezbędnych do prowadzenia działań społecznych i obywatelskich. Dzięki tym działaniom osiągnięto realny wpływ na to, że Kraków stanie się bardziej otwartym i aktywnym miastem, w którym obywatele mają większy wpływ na kształtowanie swojej społeczności.

Centrum Obywatelskie
Edycja 2017 – 2018

Główny celem realizacji zadania „Centrum Obywatelskie” było zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian. W ramach Centrum obywatelskiego zarówno organizacje pozarządowe jak i mieszkańcy Krakowa korzystały z szeregu działań takich jak seminaria, szkolenia, doradztwo, grupy robocze, coaching, mentoring, baza lokalowa, baza wiedzy, pośrednictwo wolontariatu, wizyty studyjne czy różnorakie wydarzenia. Wszystko to po to aby wzmocnić kompetencyjnie, merytorycznie, organizacyjnie podmioty i osoby, chcące działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Działania miały charakter zarówno wspierający dla podmiotów już doświadczonych jak też inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi to realizacji inicjatyw. Centrum Obywatelskie stało się centralnym punktem na mapie działań społecznych, inicjatyw lokalnych w Krakowie.

Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej krakowskie organizacje pozarządowe w sektorze podmiotów gospodarczych – MAMY DO WAS BIZNES

Kampania była elementem zadania publicznego finansowanego ze środków Miasta Krakowa i potrwa do 30 listopada. W jej ramach Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS prowadziło szereg działań mających na celu zbliżenie sektora biznesu z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Ze względu na to, że działania w dużej mierze prowadzone były w trybie online, zasięg kampanii ma charakter ponadlokalny. Głównym celem kampanii bylo pokazanie dobrych praktyk, które pozwolą organizacjom pozarządowym budować długofalowe, partnerskie relacje z biznesem.

RWC

Rodzina w Centrum

Główny celem realizacji zadania „Centrum Obywatelskie” było zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian. W ramach Centrum obywatelskiego zarówno organizacje pozarządowe jak i mieszkańcy Krakowa korzystały z szeregu działań takich jak seminaria, szkolenia, doradztwo, grupy robocze, coaching, mentoring, baza lokalowa, baza wiedzy, pośrednictwo wolontariatu, wizyty studyjne czy różnorakie wydarzenia. Wszystko to po to aby wzmocnić kompetencyjnie, merytorycznie, organizacyjnie podmioty i osoby, chcące działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Działania miały charakter zarówno wspierający dla podmiotów już doświadczonych jak też inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi to realizacji inicjatyw. Centrum Obywatelskie stało się centralnym punktem na mapie działań społecznych, inicjatyw lokalnych w Krakowie.

Kampanie Informacyjno – edukacyjne

W okresie od 31.10.2019r. do 31.12.2019r. zrealizowaliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną, której beneficjentami były organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków. Współpraca przy realizacji ww. zadania publicznego oparta była na zasadach wzajemnego zaufania z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zakresie komunikacji i partycypacji.
Celami kampanii były:

  1. Promocja idei i zasad tworzenia projektów partnerskich organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Kraków zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi”.
  2. Informowanie o zasadach powoływania i funkcjonowania w Krakowie Komisji Dialogu Obywatelskiego zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego

Informator – oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa.

Dzięki zaangażowaniu 92 organizacji pozarządowych opracowaliśmy niezwykle potrzebną publikację – Informator – Ofertę organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa. Zadanie realizowane było w ramach konkursu  „Opracowanie informatora – Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” a sfinansowane zostało ze środków Miasta Krakowa. Poznaj wszystkie organizacje Zobacz więcej


Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019.

Zadanie realizowane było w Krakowie, w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Grupę docelową zadania stanowiły organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które składały oferty w ramach otwartych konkursów ofert na zlecanie przez GMK organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o naszej działalności?

Skontaktuj się z nami!