Ewaluacja zakończona

Celem realizacji zadania było przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych
konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019. Zadanie
realizowane było w Krakowie, w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Grupę docelową zadania stanowiły
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które składały oferty w ramach otwartych konkursów ofert na zlecanie przez GMK organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019. W ramach ewaluacji zebrano opinie 200 respondentów (podmiotów), w tym
150 respondentów, którzy otrzymali dofinansowanie złożonych ofert i 50 respondentów, którzy z różnych przyczyn (formalnych bądź
merytorycznych) dotacji nie otrzymali.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o naszej działalności?

Skontaktuj się z nami!