Informator – oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa.

Dzięki zaangażowaniu 92 organizacji pozarządowych opracowaliśmy niezwykle potrzebną publikację – Informator – Ofertę organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa. Zadanie realizowane było w ramach konkursu  „Opracowanie informatora – Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” a sfinansowane zostało ze środków Miasta Krakowa. Poznaj wszystkie organizacje Zobacz więcej


Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019.

Zadanie realizowane było w Krakowie, w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Grupę docelową zadania stanowiły organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które składały oferty w ramach otwartych konkursów ofert na zlecanie przez GMK organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o naszej działalności?

Skontaktuj się z nami!