Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

business law 1238207Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Uprawnionymi do skorzystania z pomocy są osoby, które:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
• nie ukończyły 26 lat,
• ukończyły 65 lat,
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
• kobiety będące w ciąży

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmuje:
• spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać można od poniedziałku do piątku
w Punktach Pomocy prowadzonych przez KraFOS:

 Numer Punktu  Adres Punktu  Godziny pracy Punktu  Lokalizacja
1

   os. Centrum C 10
[pokój nr 4]

 7:30 - 11:30    Urząd Miasta Krakowa
2  12:00 - 16:00
3  16:30 - 20:30
4  ul. Rzeźnicza 2
[pokój nr 28]
 15:30 - 19:30    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie
5

 ul. Józefińska 14
[pokój nr 003]

 16:00 - 20:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie
6 ul. Krakowska 55 15:30 - 19:30 Dom Pomocy Społecznej
7  ul. Helclów 2 [pokój nr 10]  16:00 - 20:00  Dom Pomocy Społecznej
im. Ludwika
i Anny Helclów
8 ul. Sas-Zubrzyckiego 10,
dom nr 1 „Socius”
11:00 - 15:00 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie
9 ul. Łanowa 41 (pokój nr 26)  07:30- 11:30  Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
10 12:00 - 16:00
11 ul. Grunwaldzka 8 (pok. nr 13) 12:00 - 16:00 Urząd Miasta Krakowa
12  ul. Daszyńskiego 22  12:00 - 16:00 Urząd Miasta Krakowa 
13 Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27) 16:30 - 20:30 Urząd Miasta Krakowa
14 os. Dywizjonu 303 nr 34

poniedziałki: 9:00 - 13:00

wtorki: 13:00 - 17:00

środy: 12:00 - 16:00

czwartki: 12:00 16:00

piątki: 8:00 - 12:00

Dzielnica IV
15 Al. Powstania Warszawskiego 10 16:00 - 20:00 Urząd Miasta Krakowa

 

 

 

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

KraFOS

adres:
ul. Bolesława Komorowskiego 12
(okolice Pl. Na Stawach)
VI piętro, pok. 706
30-106 Kraków
telefon:
12 421 32 41
fax: 12 421 22 88
e-mail: krafos@op.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001