Punkty Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin-projekt zakończony

Punkty Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w Mszanie Dolnej, Nowym Sączu i Olkuszu

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. w ramach wzmacniania i poszerzania rządowej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw uruchomione zostały 3 Punkty Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin: w Mszanie Dolnej, Nowym Sączu oraz Olkuszu.

Działania te możliwe były dzięki otrzymanemu ze środków Wojewody Małopolskiego dofinansowaniu dla projektu KraFOS pn. ”Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez utworzenie wyspecjalizowanych punktów poradnictwa, w ramach poszerzania rządowej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw na terenie województwa małopolskiego”, oraz współpracy i zaangażowaniu lokalnych instytucji administracji samorządowej, służb społecznych i organizacji pozarządowych, wspierających organizację Punktów.

Projekt adresowany był do wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem z Małopolski, pochodzących z terenów objętych działaniem Punktów Poradnictwa. Bezpłatna pomoc obejmowała specjalistyczne poradnictwo prawne oraz psychologiczne dla ofiar przestępstw. Pomoc można było uzyskać bezpośrednio w siedzibie Punktów w czasie konsultacji ze specjalistami, lub w razie potrzeby - drogą telefoniczną.

PODSUMOWANIE: w czasie 3 miesięcy działalności Punktów objęto specjalistyczną bezpłatną pomocą i poradnictwem prawnym oraz psychologicznym łącznie 142 beneficjentów - osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, pochodzących z terenu województwa małopolskiego, objętych lokalnie zasięgiem pomocy udzielanej przez uruchomione Punkty Poradnictwa.

Jednocześnie informujemy, że dzięki projektowi Ministerstwa Sprawiedliwości pn. "Wzmacnianie i Rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw", finansowanemu z grantu Komisji Europejskiej, działalność 2 Punktów: w Nowym Sączu oraz w Olkuszu będzie kontynuowana do końca 2013 r. Lokalnym koordynatorem tych działań pozostaje KraFOS.

Aktualne informacje dot. możliwości skorzystania przez osoby pokrzywdzone z bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego znajdują się w zakładce: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

Punkt Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w Mszanie Dolnej

Urząd Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6 (Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień, pok. 1 parter budynku)

Punkt Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w Nowym Sączu

ul. Rejtana 18 (dawny internat tzw. Samochodówki) 
   

Punkt Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w Olkuszu

ul. Szpitalna 9 (Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy)

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001